Hur kan nya stambanor för höghastighetståg säkra en långsiktig tillväxt och utveckling i Sverige?

2 juli, 17:30 - 18:30

Utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg ger förutsättningar för att knyta samman Sveriges tillväxtmarknader med Europa och skapa helt nya möjligheter till arbetsmarknadsförstoring, regional utveckling och bostadsbyggande längs banans sträckning. Men hur ska detta förverkligas?

En utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg är en viktig investering för Sverige som kan innebära stora samhällsintäkter genom kortade restider, högre kapacitet för godstransporter, vidgade arbetsmarknader och ökat bostadsbyggande i stationsnära lägen. Men för att de nya stambanorna ska få önskad effekt är det viktigt på vilket sätt de genomförs. På seminariet diskuteras betydelsen av hur stambanorna byggs och knyter an till orterna längs banan för att investeringen ska kunna ge största möjliga samhällsnytta. En stor investering kräver genomtänkt kostnadskontroll men också ett genomförande som ger så stark samhällsnyttan som möjligt. Detta gäller såväl längs banans sträckning men rätt utformad kan stambanorna också ha långt vidare effekter. Hur kopplas stambanornas planering, till exempel i form av stationslägen, till hur stora effekter satsningen kan ge? Vad är viktigast att prioritera vid projekteringen för att Sverige ska säkra långsiktig regional tillväxt och utveckling?

Deltagare:
Anders Åkesson – Vice ordförande i Trafikutskottet – Riksdagen
Emma Berginger (MP) – Trafikutskottet – Riksdagen
Helena Jonsson – Landshövding – Länsstyrelsen i Jönköpings län
Göran Cars – Professor – KTH
Per Helgesson – Expert höghastighetståg – SJ
Marcus Eskdahl – Regionråd – Region Jönköpings län
Ann-Marie Nilsson (C) Kommunstyrelsens ordförande –  Jönköpings kommun
Kristina Athlei – Regional Utvecklingsdirektör – Region Jönköpings län
Erik Bromander – Chef Samhällsplanering och infrastruktur – Region Jönköpings län