Framtidens äldreboende

2 juli, 15:30 - 16:15

Hur ser framtidens äldreboende ut och hur kan de utformas utifrån vård, bebyggd miljö samt smarta hjälpmedel?

Boendemiljöer är viktiga faktorer för en regions attraktivitet. Närmiljöer behöver fungera stödjande och möjliggöra för människor att göra hälsosamma val. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö för alla. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering mellan län, kommun och högskola, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara perspektiv. Vår befolkning blir allt äldre, vilket i grunden är en positiv utveckling, samtidigt som antalet äldreboende har minskat dramatiskt. Även om vård och omsorg kan ske i hemmet så kommer behovet av äldreboende att vara stort i framtiden. Av största vikt är att personal inom vård och omsorg för äldre agerar där de behövs som mest, och att den digitala utvecklingen ses som en möjlighet till större social interaktion och möten med de som behöver och önskar det. Seminariet tar avstamp i frågeställningen kring hur framtidens äldreboenden ska se ut.

Deltagare:
Mats Jackson – Professor och prorektor – Jönköping University
Marie Ernsth Bravell – Docent och vicerektor för forskning – Jönköping University
Linda Johansson – Lektor och avdelningschef – Jönköping University
Mikael Ludvigsson – Klusterledare – Smart Housing Småland / RISE
Joakim Börjesson – Head of digital business public sector – RISE Research Institutes of Sweden
Göran Henriks – Utvecklingsdirektör – Region Jönköpings län